Quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật và không bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu pháp lý từ tòa án. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức tài chính, bảo hiểm để thực hiện thanh toán. Dữ liệu cá nhân được truyền qua cổng an toàn và lưu trữ trong một môi trường tuyệt mật. Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các biện pháp bảo mật và theo dõi nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn thông tin. Chúng tôi có thể gửi thông báo về khuyến mại qua thư cho khách hàng, nhưng không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Mọi việc sao chép, sử dụng và phân phối nội dung của chúng tôi đều cần được sự cho phép bằng văn bản rõ ràng từ ONBET.